rechtsbijstandverzekering

Wat Is De Beste Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel mensenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kanefficiënten simpel in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

De premie varieert grofweg tussen 100euro per kalenderjaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro perkalenderjaar voor eenveelomvattende gezinsrechtsbijstandverzekering.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om perdefinitie de voordeligste rechtsbijstandverzekering te kiezen.Maar de meest goedkope hoeftzeker niet devoordeligste te zijn. De kwaliteitvan de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij eenjuridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van debescherming zijn minstens zo belangrijk.

Pluspunten van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is efficiënt terugverdiend als u deze maandprijs vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door bepaalde modules wel ofjuist niet te selecteren, de bescherming van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische onkosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief makkelijk op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top