wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Zonder Wachttijd

Mocht u onverwachtsrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

De premie varieert grofweg tussen 100euro per jaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte bescherming tot ca. 300 euro pertwaalf maanden voor eenveelomvattende gezinsrechtsbijstandverzekering.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om perdefinitie de voordeligste rechtsbijstandverzekering te kiezen.Maar de meest voordelige hoeftvanzelfsprekend niet degoedkopere te zijn. De kwaliteitvan de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij eenjuridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van dedekking zijn minstens zo belangrijk.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Enkele klanten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsConsumentenbond en vakbonden.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële uitbetaling in het geval vanproblemen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeraar. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en hangt af van het type juridischehulp wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksepremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven