rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Vergelijken Consumentenbond

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een geschil bijaanschaffen of huren, of bijvoorbeeldeen conflict met je interneprovider.

Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslagof een ander probleem met je werkgever. Meestal valt hier ook eenconflict met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een probleem rond hethuren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voorconflicten die in het verkeer ontstaan.Onder meer als je het oneens bent over degebrekenafhandeling na een tegenslag in hetverkeer.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een mogelijkheidjarenlang kosten zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt unochtans alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of toch ook liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeraarsover het algemeen dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de kosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook maandprijs betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelvoordeel hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf makkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top