vergelijk rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten Tijdens Conflict

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulpen advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een tegenslag inhet verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder andereals je niet blij bent met de aanschaf van eenmotorfiets en je er met de verkoper nietuitkomt.

Inkomen: onder andere een (dreigend) ontslagof een ander geschil met je werkgever. Vaak valt hier tevens eengeschil met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een probleem rond hethuren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor conflicten die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Bij een rechtsbijstandverzekeringkunt u vaak zelf bepalen voor welke soort geschillen uverzekerd wilt zijn. Conflicten kunnen op verschillende interessesontstaan, waarbij deze interesses langniet altijd op uw geval van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aanrechtshulp bij een conflict met een woningeigenaarterwijl u een koopwoning heeft, of andersom een probleem meteen verkoper terwijl u de voorkeur geeft aan een huurwoning. Door u voor eenaantal van deze vlakken te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u dat uw maandprijs hoger is dan hoogstbelangrijk is inuw situatie. Er bestaan ook rechtsbijstandverzekeringendie specifiek bedoeld zijn voor ondernemers. Zij kunnen zich met een rechtsbijstandverzekering dekkentegen de hoge onkosten voor hulp bij zakelijkeconflicten.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich simpel op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verhuurdervan een huis. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven