rechtsbijstandverzekering afsluiten

Hoeveel Kost Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfhebt. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneasy in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Het is in de praktijk niet altijdeasy om uw recht te halen. Mocht u toch in de rechtszaal belanden dan kunt u in de regel niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al snel meer dan tweehonderd euro per uur. Voor rondom hetzelfde bedrag per kalenderjaar heeft u een rechtsbijstandverzekering.

De onkosten van een rechtsbijstandverzekering hangen met name af van debescherming die u wenst. De meeste rechtsbijstandpolissen zijnnamelijk modulair opgebouwd: hoe meer u wilt verzekeren, hoe hoger de premie.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond ook na te gaan welkeverzekeringsmaatschappij de beterebeoordelingen heeft gekregen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is dantevens geen overbodige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de eigenschappen van de verzekering vandie op onze website worden getoond.

Deskundige juridisch advies zorgeloos over de kosten

Een juridisch geschil kan in hetdagelijks leven in verscheidene situatiesontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als eersteverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke bescherming u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de bescherming die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pluspunten van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

 • modules zijn los van elkaar af te sluiten
 • het hele gezin is meeverzekerd
 • geen minimaal claimbedrag
 • slimmer kiezen is geldbesparen.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossengeschillen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top