rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Geen Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bijaanschaffen of huren, of onder meereen probleem met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een probleem met de verhuurder van jewoning of rond de aankoop vaneen huis. In de regel valt eenconflict met de buren ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een geschil rond hethuren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voorgeschillen die in het verkeer ontstaan.Onder andere als je het oneens bent over degebrekenafhandeling na een tegenslag in hetverkeer.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt vrijwelaltijd een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt udaarentegen alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Advocaten benadrukkengraag de in hun ogen superieure juridische kwaliteit die zij leverenen verwijten rechtsbijstandverzekeraars nog weleens te simpel te schikken met detegenpartij. De verzekeraar, zo redeneren dezeadvocaten, heeft er namelijk belang bij om het dossier van zijnverzekerde zoeenvoudig mogelijkte sluiten.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelvoordeel hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verkopervan een woning. Ook conflicten die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top