rechtsbijstandverzekering nodig

Arag Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltallicht niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies om diereden voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenprobleem. Normaal gesproken kun je tevens advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakin de regel uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig uitbetaald. Dezeonkosten vallen onder externe kosten.

Pre’s van de rechtsbijstandverzekering

De jaarkosten van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is snel terugverdiend als u deze premie vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De bescherming geldt niet alleen vooruzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door zekere modules wel ofjuist niet te selecteren, de bescherming van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische kosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich makkelijk op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook geschillen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top